About Latvian NGO “Cilvēka attīstības centrs” (САС) (“Human Development Center”)

NGO “Human development center” (Republic of Latvia, European Union)(Biedrība”Cilvēka attīstības centrs”),

Registration numurs: 40008213147

Legal address: “Bramaņi”, Semjoški, Indras pagasts, Krāslavas novads.
Date of establishment: 09.08.2013

Number of members: 10 (at May 1, 2016)

Bank account:

Swedbank AS
LV28HABA0551052177171

HABALV22X

Biedrība
“Cilvēka attīstības centrs”

STATŪTI (Statute)

1. Biedīrbas nosaukums
1.1.Biedrības nosaukums ir “Cilvēka attīstības centrs” (turpmāk tekstā –
Biedrība).

2. Biedrības mērķi .
2.1. Biedrības mērķi:
sabiedrisko aktivitāšu, apmācību, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu
organizēšana, kas sekmē cilvēka veselīgu dzīvesveidu un tā attīstību,
dažādu tautu rituālu un tradīciju pētīšana, izzināšana un rekonstruēšana,
organizēt bērnu sporta pasākumus, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu bērnu vidū,
attīstīt infrastruktūru, kas ir nepieciešama Biedrības mērķu sasniegšanai,
veikt labdarības pasākumus, kas saistīti ar pilsoniskas sabiedrības izglītību,
veikt citas ar likumiem neaizliegtas darbības augstāk minētu merķu sasniegšanai.

3. Biedrības darbības termiņš
Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai
tiesībspejīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku
pieteikumu.
Pieteikuma formu un tām klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka
Biedrības vaIde:
Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja
lūgums ir jaizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no
visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata
pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava
viedokļa paušanai.
Pieteicēja neierašanās nav šķerslis valdes lemuma pieņemšanai. Valdei
motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēlas laikā no ta
pieņemšanas brīža;
Valdes noraidošo lemumu pieteicējs rakstveida formā var pārsūdzā\ēt
biedru kopsapulcē.
Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par
Biedrības biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
Biedrības biedrs var jebkurā laika izstāties no Biedrības, rakstveidā
paziņojot par to valdei.
Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes Iēmumu, ja:
biedrs vairak kā 3 (trīs) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes
laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokja
paušanai. IzsIēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma
pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma
motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā
pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi
Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
piedalīties Biedrības pārvaldē,
saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu
Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus
par Biedrības darbību un tas uzlabošanu, aizstavēt savu viedokli,
Biedrības biedru pienākumi:
ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
regulāri maksāt biedra naudu,
ar savu aktīvu Iīdzdarbību atbalstīt Biedrības mērlķus un uzdevumu
realizēšanu,
Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot
biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra
piekrišana.
Biedru sapulce lemj par biedru naudas apmēru un maksāšanas kartību.

6. Biedrības struktūrvienība
Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas
struktūrvienības.
Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību
regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un Iēumu pieņemšana
Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties
biedru sapulcē tikai personīgi.
Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā un ne vēlāk kā Iīdz
31.martam.
rkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to
rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot
sasaukšanas iemeslu.
Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk ka divas nedēlas pirms sapulces,
nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vajrāk kā puse no biedriem.
Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma deļ, trīs nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no
klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības
izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to no balso vairāk kā divas trešdaļas no
klātesošajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija
Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kura sastāv no diviem valdes locekļiem.
Valdes locekļi pārstāv Biedrību atsevišķi.
Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes
darbu.
Biedru sapulce ar savu lēmumu ievēlē un atsauc valdes locekļus.
Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav vienīgi biedru sapulces
kompetencē.
Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9. Revidents
Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru
ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
Biedrības revident nevar būt Biedrības valdes loceklis.
Revidenta pienākumi:
veikt Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju,
dot atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu,
izvērtēt Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu,
sniegt ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanu;
Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, bet ne retāk kā
reizi gadā.
Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta
atzinuma saņemšanas.

10. Biedru nauda
Biedru naudas apmērs un maksāšanas kārtība tiek noteikti ar atsevišķo
Biedrības biedru sapulci.

Dibinātāji:
Aleksandrs Lahtionovs
Dana Lahtionova

Statūti apstiprināti Biedrības dibināšanas sapulcē “Bramaņi”, Semjoški, Indras pag.,
Krāslavas nov., 2013.gada 09.jūlija.

Leave a Reply

Your email address will not be published.